Zmarł kol. Waldemar Krawczyk

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz kolega Waldemar Krawczyk, były naczelnik wydziału Mostów bydgoskiego oddziału GDDKiA i kierownik projektu na budowie autostrady A-1. Uroczystości pogrzebowe śp. Waldemara Krawczyka rozpoczną się mszą św. w kościele św. Mikołaja w Bydgoszczy Fordonie (rynek)  o godz. 10.00 w dniu 17 lipca 2024r. (środa). Przed mszą można skorzystać z modlitwy różańcowej od godz. 9.30. Sam pogrzeb odbędzie się na pobliskim cmentarzu przy ul. Piastowej bezpośrednio po mszy. 

Czesław Szczesik

Zebranie Członków Oddziału

W imieniu Zarządu Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej zapraszam wszystkich członków Związku na zebranie informacyjno-szkoleniowe Oddziału, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 r. o godz. 14 00. Porządek zebrania przewiduje dwie jego części: wycieczkę techniczną oraz spotkanie szkoleniowo – integracyjne.


Zebranie rozpocznie się zwiedzaniem budowy mostu tramwajowego oraz drugiej nitki mostu drogowego przez rz. Brdę w ciągu ul. Nowołęczyckiej w Bydgoszczy. Zbiórka uczestników w południowej części parkingu należącego do marketu Castorama (od strony ul. Fordońskiej). Dojazd jest możliwy zarówno do strony ul. Szajnochy jak i od ul. Łęczyckiej (za stacją Shella).


Uwaga: uczestnicy zwiedzania winni być wyposażeni w odpowiednie
obuwie, kamizelki ochronne oraz kaski.


W części szkoleniowo-integracyjnej, która odbędzie się po zakończeniu zwiedzania budowy w restauracji Telimena (róg ul. Gajowej i Fordońskiej)
przewidujemy przedstawienie informacji o działalności zarządu Oddziału,
propozycje działań w roku 2023, referat na temat powstających mostów przez rzekę Brdę i planów ZDMiKP oraz GDDKiA dot. inwestycji mostowych oraz sprawy bieżące. Serdecznie zapraszam wszystkich członków Oddziału i sympatyków
mostownictwa.

Przewodniczący
Oddziału Pomorsko-Kujawskiego

ZMRP

Inż. Czesław Szczesik

Zebranie Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP

W imieniu Zarządu Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej zapraszam na zebranie informacyjno-szkoleniowe Oddziału, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 r. o godz. 13:30 w Sali Rady wydziału Budownictwa Politechniki Bydgoskiej (Bud. C, sala 106).

Program zebrania został przesłany Członkom pocztą elektroniczną,

Przewodniczący Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP

Czesław Szczesik

Zmarł kol. Wiesław Dziuba

ZMARŁ WYBITNY MOSTOWIEC

CZŁONEK ZAŁOŻYCIEL ODDZIAŁU POMORSKO-KUJAWSKIEGO ZMRP

NASZ KOLEGA i PRZYJACIEL

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA DLA RODZINY ZMARŁEGO

WIESŁAWA DZIUBY

SKŁADA

ODDZIAŁ POMORSKO-KUJAWSKI ZMRP W BYDGOSZCZY

Zebranie Członków Oddziału

W imieniu Zarządu Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, zapraszam wszystkich członków Związku na zebranie sprawozdawcze Oddziału, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 15:30 w restauracji „Pod dębem” na ul. Fordońskiej 102 w Bydgoszczy .

Porządek zebrania:

  • przywitanie
  • informacja o działalności Zarządu Oddziału
  • informacja o awarii Mostu Uniwersyteckiego
  • zmiany do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
  • informacja na temat cyklu wydawniczego Mosty z biegiem rzek
  • sprawy bieżące
  • zakończenie

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Oddziału i sympatyków mostownictwa.

Przewodniczący Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP

Inż. Czesław Szczesik

Informacja na temat awarii mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

W lipcu ubiegłego roku dokonano, w związku z upływem okresu pięcioletniego, rozszerzonego przeglądu mostu wraz ze sprawdzeniem systemu podwieszenia i analizą odczytów monitoringu want. Zlecenie na przegląd otrzymała firma KORMOST w ramach realizacji robót utrzymaniowych, która podzleciła wykonanie kontroli firmie „Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof Żółtowski” reprezentowanej przez dr. hab. inż. Krzysztofa Żółtowskiego profesora Politechniki Gdańskiej. W ramach tej kontroli, która jest wymogiem prawa budowlanego, stwierdzono deformacje blach łączących elementy zakotwienia want (widoczne na zdjęciach rury z systemem zakotwienia) z konstrukcją pomostu (ze środnikami i półkami dźwigarów skrajnych). Deformacje te są bardzo niewielkie i z bliska praktycznie niewidoczne, dlatego nie zauważono ich w trakcie przeglądów podstawowych w latach ubiegłych. Dopiero doświadczenie prof. Żółtowskiego w systemach konstrukcji podwieszonych pozwoliło zlokalizować uszkodzenie. Nadmieniamy, że nie stwierdzono uszkodzeń podpór (w tym pylonu), want i ich zakotwień oraz konstrukcji pomostu i dźwigarów stalowych przęsła. W związku z tym, pod koniec ubiegłego roku zlecono prof. Żółtowskiemu ekspertyzę mającą na celu ocenę stanu tych uszkodzonych elementów. W wyniku tej ekspertyzy stwierdzono, iż obiekt jest stanie przedawaryjnym. Ekspertyza nie wykazała niezgodności wykonanych elementów z dokumentacją projektową. Wobec powyższego Zarządzający obiektem Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji publicznej zdecydował się zamknąć obiekt dla ruchu oraz w trybie awaryjnym wyłonić wykonawcę tymczasowego podparcia. Aktualnie trwają prace projektowe nad wyborem koncepcji i projektem naprawy konstrukcji. Przekazana w maju bieżącego roku ekspertyza wykonana przez Politechnikę Gdańską potwierdziła wcześniejsze informacje na temat błędu projektowego węzłów mocujących system kotwienia do konstrukcji pomostu. 

Za Zarząd Oddziału

Przewodniczący Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP

Czesław Szczesik

Komunikat o sposobie opłacania składek członkowskich

Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że składki członkowskie można już wpłacać na utworzone konto Oddziału o numerze rachunku: 87 1140 2004 0000 3102 8089 2027.

Zarząd Oddziału jednocześnie przypomina, że wysokość składki członkowskiej w 2021 r. dla członka zwyczajnego wynosi 120 zł. Emeryci, renciści i studenci płacą składkę w  wysokości 50%. Wpisowe dla członków zwyczajnych, emerytów i rencistów wynosi 50% przewidzianej dla nich składki.

z up. Zarządu Oddziału: Krzysztof Dudek, skarbnik Oddziału

Aktualne wysokości składek członkowskich

Na podstawie §24 pkt 1 Statutu ZMRP Krajowa Rada ZM RP uchwala, co następuje:

§1. Określa się następujące wysokości składek członków Związku w roku 2020:

1. członek zwyczajny – 120 zł,

2. członek wspierający (osoba fizyczna) – nie mniej niż 120 zł,

3. członek wspierający (osoba prawna) – starający się o rekomendację Związku – nie mniej niż 2000 zł

4. członek wspierający (osoba prawna) – nie starający się o rekomendację Związku – nie mniej niż 500 zł

§2. Przyjęto następujące zasady szczegółowe dotyczące opłacania składek:

1. Emeryci i renciści płacą składkę w wysokości 50%.

2. Członek wspierający (osoba prawna) zostaje wpisany do rejestru członków wspierających na okres jednego roku od dnia złożenia deklaracji i opłacenia składki.

3. Członek zwyczajny i wspierający (osoba fizyczna) płaci składkę za każdy rok kalendarzowy.

4. Członek zwyczajny składający deklaracje w pierwszej połowie roku płaci za dany rok wpisowe i całą składkę roczną. Natomiast składając deklarację w drugiej połowie roku płaci wpisowe i połowę składki rocznej.

5. Wartość wpisowego oraz połowę wartości zebranych składek zatrzymuje Oddział, resztę ze składek przekazuje na konto Krajowej Rady.

6. Studenci, po złożeniu deklaracji członka wspierającego (osoba fizyczna) płacą składkę w wysokości 50%.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, serdecznie zapraszam na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2020 roku (poniedziałek):

  • I termin o godz. 14:00,
  • II termin o godzinie 14:15.

Zebranie odbędzie się w sali 106, budynek C (przy Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ulica Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (dzielnica Fordon).

Z poważaniem

Justyna Sobczak – Piąstka

Wycieczka techniczna – informacje dotyczące dojazdu i parkowania

W związku ze zorganizowanym oglądaniem budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Armii Krajowej, proponuję parkować w pewnym oddaleniu od budowy z uwagi na zatory i niewielką liczbę miejsc parkingowych. Przy kościele nie ma większych szans, by było więcej niż 10 miejsc parkingowych. Dojeżdżając od ul. Kamiennej warto wcześniej zorientować się, czy jest możliwość zaparkowania przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub też na parkingu stacji paliw Orlen, leżącej naprzeciw WORD.

Opuszczając budowę i wyjeżdżając z parkingu warto pamiętać, że organizacja ruchu umożliwia przed wiaduktem zawrócenie w kierunku miasta. Można więc w kierunku Fordonu i obiektów UTP zawrócić do ul. Kamiennej albo jechać w kierunku północnym ulicą Armii Krajowej (na Osielsko) i skręcić w ul. Zamczysko prowadzącą w kierunku Fordonu.

Proszę, w miarę możliwości, o zaopatrzenie się w kaski i kamizelki.