Statut

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele i sposoby ich realizacji
 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 4. Struktura organizacyjna ZMRP
 5. Władze ZMRP
 6. Władze Oddziałów Regionalnych
 7. Majątek ZMRP
 8. Zmiany Statutu i rozwiązanie ZMRP

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej w skrócie „ZMRP”, jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem specjalistów mostownictwa.

§ 2
 1. Terenem działania ZMRP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów ZMRP może prowadzić działalność także poza granicami państwa polskiego.
 2. Siedzibą ZMRP jest Warszawa.
 3. Prezydium Zarządu Związku może mieć siedzibę inną niż siedziba ZMRP, w miejscu określonym przez Zarząd na wniosek Przewodniczącego Związku.
§ 3
 1. ZMRP jest zarejestrowany i posiada osobowość prawną.
 2. ZMRP może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, bez naruszania zobowiązań, wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 3. ZMRP posiada odznakę organizacyjną oraz prawnie zastrzeżony znak firmowy (emblemat).
 4. ZMRP posiada oddziały regionalne.
§ 4
 1. ZMRP opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw ZMRP może zatrudniać pracowników.

Do spisu

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 5

Celami działania Związku Mostowców RP są:

 1. reprezentowanie środowiska zawodowego poprzez wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących mostownictwa,
 2. doskonalenie zawodowe członków,
 3. wzajemna informacja o stanie techniki i osiągnięciach w kraju i za granicą w zakresie mostownictwa,
 4. rozwijanie mostownictwa krajowego poprzez propagowanie nowych metod projektowania i technologii oraz utrzymania i diagnostyki, w celu podnoszenia jakości, estetyki i trwałości obiektów mostowych,
 5. przeciwdziałanie anomaliom systemu rynkowego i rozwijanie jego pozytywnych skutków,
 6. rozwijanie postaw etycznych w działaniu zawodowym i obywatelskim,
 7. kultywowanie szacunku dla tradycji i wykorzystywanie jej w przyszłości jako jednej z dróg prowadzących do rozwoju,
 8. integracja środowiska mostowców w skali krajowej i międzynarodowej i włączanie go w nurt rozwoju europejskiego i światowego.
§ 6

ZMRP realizuje założone cele przez:

 1. organizowanie różnych form kontaktów koleżeńskich i współpracy członków,
 2. wymianę doświadczeń z odpowiednimi organizacjami w kraju i za granicą,
 3. uczestnictwo w życiu gospodarczym kraju w zakresie związanym z komunikacją, a w szczególności z mostownictwem,
 4. nadawanie Certyfikatów kwalifikacyjnych członkom Związku oraz udzielanie Rekomendacji technicznych firmom mostowym,
 5. współuczestnictwo w nadawaniu uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych oraz uprawnień rzeczoznawców,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej,
 7. współudział członków w akcjach i systematycznych działaniach ZMRP,
 8. inne działania na rzecz Związku i jego członków.
§ 7
 1. ZMRP może podejmować działalność gospodarczą, związaną z celami Związku, w interesie jego członków.
 2. Działalność gospodarcza ZMRP prowadzona jest przez jednostkę pomocniczą Związku pn. Zespół Rzeczoznawców ZMRP.
 3. Dochody z działalności gospodarczej ZMRP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
§ 8

ZMRP może otrzymywać dotacje oraz korzystać z darowizn, spadków i zapisów.

Do spisu

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkami ZMRP mogą być:

 1. członkami zwyczajnymi – osoby fizyczne, związane specjalnością zawodową z mostownictwem; także cudzoziemcy, nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. członkami wspierającymi – osoby fizyczne, nie związane zawodowo z mostownictwem oraz osoby prawne (spółki, przedsiębiorstwa, instytucje państwowe i samorządowe), zainteresowane statutową działalnością Związku i deklarujące określone świadczenia na rzecz ZMRP, w tym zwłaszcza stałe poparcie finansowe,
 3. członkami honorowymi – osoby fizyczne, którym członkostwo honorowe zostało nadane przez Krajowe Zebranie Delegatów, wg osobnego regulaminu.
§ 10

Członkiem zwyczajnym ZMRP można zostać po złożeniu pisemnej deklaracji wraz z zobowiązaniem przestrzegania postanowień Statutu oraz po wniesieniu wpisowego, którego wysokość określa rokrocznie Zarząd Związku.

§ 11

Członek zwyczajny ZMRP ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku na zasadach określonych postanowieniami Statutu,
 2. udziału w zebraniach, konferencjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez ZMRP,
 3. działania w zespołach roboczych, powoływanych przez władze ZMRP,
 4. zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawach działalności Związku,
 5. noszenia odznaki organizacyjnej ZMRP.
§ 12

Członek zwyczajny ZMRP zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Związku,
 2. aktywnego udziału w realizacji celów Związku,
 3. wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków,
 4. przestrzegania zasad etycznych w działaniu zawodowym,
 5. uczestniczenia w podejmowanych przez Związek przedsięwzięciach, żywotnych dla mostownictwa,
 6. regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 13
 1. Członkiem wspierającym ZMRP można zostać po złożeniu pisemnej deklaracji wraz z zobowiązaniem stałego poparcia finansowego dla Związku.
 2. Członek wspierający ma wszelkie prawa członka zwyczajnego poza czynnym i biernym prawem wyborczym.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz ZMRP.
 4. Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w ZMRP za pośrednictwem swego przedstawiciela.
§ 14

Członkostwo ZMRP nie stanowi przeszkody w członkostwie w innych związkach, stowarzyszeniach i organizacjach zawodowych oraz w pełnieniu w nich funkcji.

§ 15

Członkostwo ZMRP ustaje w wyniku:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Związku, zgłoszonego na piśmie,
 2. skreślenia przez Zarząd Związku lub Zarząd Oddziału, z powodu nie wywiązywania się z obowiązków członkowskich, w tym także na skutek zalegania z opłatą składek za jeden rok, mimo pisemnego upomnienia,
 3. wykluczenia przez Zarząd Związku, na wniosek Sądu Koleżeńskiego Związku,
 4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 5. Członek skreślony na skutek zalegania z opłatą składek może być ponownie przyjęty, z zachowaniem ciągłości stażu, po uregulowaniu zaległości finansowych. Sposób uregulowania zaległości określa Zarząd Oddziału.

Do spisu

Rozdział IV

Struktura organizacyjna ZMRP

§ 16
 1. ZMRP posiada oddziały regionalne, które są suwerennymi jednostkami Związku.
 2. Oddziały regionalne powołuje Zarząd ZMRP, określając ich nazwę, siedzibę i teren ich działania.
 3. Oddział regionalny Związku może być powołany i może być jednostką organizacyjną Związku jeżeli liczy co najmniej 15 członków zwyczajnych ZMRP.
 4. Oddziały regionalne ZMRP mogą posiadać osobowość prawną.
 5. Odwołanie (rozwiązanie) Oddziału regionalnego Związku lub połączenie Oddziałów regionalnych wymaga uchwały Zarządu ZMRP.

Do spisu

Rozdział V

Władze ZMRP

§ 17

Władzami ZMRP są:

 1. Krajowe Zebranie Delegatów
 2. Zarząd Związku
 3. Komisja Rewizyjna Związku
 4. Sąd Koleżeński Związku
 5. Kadencja wszystkich władz wybieralnych ZMRP trwa 3 lata.
§ 18
 1. Krajowe Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
 2. Krajowe Zebranie Delegatów zastępuje Walne Zebranie Członków ZMRP zawsze, gdy liczba członków zwyczajnych Związku jest większa od 150.
 3. Delegaci na Krajowe Zebranie Delegatów wybierani są przez Walne Zebrania Członków oddziałów regionalnych ZMRP, spośród członków zwyczajnych, według klucza wyborczego ustalanego przez Zarząd Związku, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do liczby członków zwyczajnych w oddziałach.
 4. Kadencja delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów jest taka sama jak władz Związku.
 5. Krajowe Zebranie Delegatów ma charakter sprawozdawczo – wyborczy i odbywa się co trzy lata.
 6. Nadzwyczajne Krajowe Zebranie Delegatów może być zwołane przez Zarząd ZMRP w każdym czasie z inicjatywy własnej lub Komisji Rewizyjnej Związku albo też na wniosek co najmniej 1/4 delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów.
 7. Nadzwyczajne Krajowe Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Związku w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Krajowe Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 8. Regulamin obrad Krajowego Zebrania Delegatów uchwala Zebranie.
§ 19
 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zebrania Delegatów Zarząd ZMRP zawiadamia delegatów i Zarządy Oddziałów regionalnych nie później niż 30 dni przed ustalonym terminem Zebrania.
 2. Wnioski o włączenie do porządku obrad Krajowego Zebrania Delegatów spraw nie objętych porządkiem ustalonym przez Zarząd Związku powinny być zgłoszone do Zarządu nie później niż 14 dni przed ustalonym terminem Zebrania.
§ 20
 1. W Krajowym Zebraniu Delegatów, z prawem do zgłaszania wniosków i głosowań, biorą udział:
  1. delegaci wybrani przez Walne Zebrania Członków w oddziałach regionalnych ZMRP,
  2. członkowie Zarządu Związku,
  3. członkowie Komisji Rewizyjnej Związku,
  4. członkowie Sądu Koleżeńskiego Związku,
  5. członkowie honorowi.
 2. Członkowie Zarządu Związku nie biorą udziału w głosowaniach o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi ZMRP.
 3. W Krajowym Zebraniu Delegatów mogą brać udział, z głosem doradczym, członkowie wspierający.
§ 21
 1. Krajowe Zebranie Delegatów jest władne podejmować uchwały przy obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały Krajowego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, poza uchwałami dotyczącymi zmian Statutu, rozwiązania ZMRP oraz sposobu likwidacji Związku.
 3. Obradami Krajowego Zebrania Delegatów kieruje prezydium wybrane spośród delegatów, z wyłączeniem członków Prezydium Zarządu Związku oraz z wyłączeniem członków Komisji Rewizyjnej Związku i Sądu Koleżeńskiego Związku.
§ 22

Do kompetencji Krajowego Zebrania Delegatów należy:

 1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej Związku i Sądu Koleżeńskiego Związku,
 2. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku, absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku,
 3. wybór Przewodniczącego ZMRP, wybieralnej części Zarządu ZMRP, Komisji Rewizyjnej Związku oraz Sądu Koleżeńskiego Związku,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie Statutu i jego zmian, odwołania wybieranych przez Krajowe Zebranie Delegatów władz ZMRP oraz rozwiązania Związku,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady,
 6. uchwalanie regulaminów Zarządu ZMRP, Komisji Rewizyjnej Związku i Sądu Koleżeńskiego Związku.
§ 23
 1. Między Krajowymi Zebraniami Delegatów ZMRP jego działalnością kieruje Zarząd Związku.
 2. W skład Zarządu ZMRP wchodzą Przewodniczący Oddziałów regionalnych oraz wybierani przez Krajowe Zebranie Delegatów przedstawiciele Oddziałów regionalnych, w liczbie proponowanej przez ustępującego Przewodniczącego Związku, jednak nie mniej niż 15 osób.
 3. Zarząd Związku wybiera ze swego grona trzech wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.
 4. Przewodniczący Związku, trzej wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik stanowią Prezydium Zarządu ZMRP.
 5. Przewodniczący Związku może pełnić tę funkcję nie dłużej niż przez dwie, kolejne kadencje władz ZMRP. W następnej kadencji przewodniczenie Związkowi powierza się przedstawicielowi innego Oddziału regionalnego ZMRP.
 6. Zarząd Związku reprezentują: przewodniczący oraz sekretarz. Zastępczo, w czasie nieobecności przewodniczącego, funkcję tą sprawuje jeden z wiceprzewodniczących.
 7. Zarząd Związku, na wniosek Przewodniczącego, może poszerzyć i uzupełnić swój skład. Dotyczy to zwłaszcza dokooptowania członka Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Obligatoryjne uzupełnienie składu Zarządu Związku jest wymagane w przypadku ustąpienia pięciu członków Zarządu w czasie trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych do Zarządu Związku nie może przekraczać 1/3 liczby członków z wyboru.
§ 24
 1. Posiedzenia Zarządu ZMRP odbywają się co najmniej dwa razy do roku.
 2. W posiedzeniach Zarządu Związku mają prawo brać udział, z głosem doradczym, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku oraz zaproszeni członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający.
§ 25

Do kompetencji Zarządu ZMRP należy:

 1. organizowanie działalności Związku,
 2. wspomaganie oddziałów regionalnych w ich działalności merytorycznej,
 3. wykonywanie uchwał Krajowego Zebrania Delegatów,
 4. reprezentowanie interesów członków ZMRP na zewnątrz,
 5. opracowywanie programów działania Związku,
 6. sprawowanie pieczy nad majątkiem Związku, opracowywanie budżetu i zatwierdzanie bilansów rocznych,
 7. opracowywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 8. zwoływanie Krajowych Zebrań Delegatów,
 9. podejmowanie decyzji w sprawie współpracy z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz organami administracji rządowej i władzami samorządowymi,
 10. uzupełnianie składu Zarządu Związku, w drodze dokooptowania, w wypadku gdy zaistnieje taka potrzeba,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach nabywania albo zbywania majątku, będącego w dyspozycji ZMRP,
 12. uchwalanie regulaminu Prezydium Zarządu Związku,
 13. występowanie o nagrody, odznaczenia państwowe lub inne odznaczenia honorowe dla członków Związku,
 14. powoływanie zespołów roboczych dla wykonania określonych zadań lub rozwiązania określonych problemów,
 15. coroczne określanie wysokości wpisowego oraz wysokości składek członkowskich,
 16. podejmowanie decyzji o przystąpieniu ZMRP do krajowych lub międzynarodowych związków, stowarzyszeń lub organizacji oraz wyznaczanie przedstawicieli Związku do władz tych ciał,
 17. załatwianie innych spraw, wynikających z postanowień niniejszego Statutu, nie zastrzeżonych do kompetencji Krajowego Zebrania Delegatów, bądź Komisji Rewizyjnej Związku,
 18. w przypadku zwolnienia stanowiska Przewodniczącego Związku w okresie między Krajowymi Zebraniami Delegatów – wybór ze swego składu Przewodniczącego Związku.
§ 26
 1. Prezydium Zarządu Związku kieruje bieżącą działalnością ZMRP i jest za swoja działalność odpowiedzialne przed Zarządem Związku.
 2. Zebrania Prezydium Zarządu ZMRP powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał.
 3. Przewodniczący lub jeden z członków Prezydium Zarządu Związku może być urzędującym.
§ 27

Do kompetencji Prezydium Zarządu ZMRP należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami ZMRP,
 2. zarządzanie majątkiem, dysponowanie funduszami Związku oraz zaciąganie, w jego imieniu, zobowiązań,
 3. współdziałanie z zainteresowanymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, w zakresie działalności ZMRP,
 4. podejmowanie decyzji w pilnych sprawach, należących do kompetencji Zarządu Związku i przedstawianie ich Zarządowi ZMRP do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu.
§ 28
 1. Komisja Rewizyjna Związku składa się z trzech członków.
 2. Przewodniczącego wybiera Komisja ze swego grona.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej Związku nie może być członkiem Zarządu ZMRP.
 4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Związku jest przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności ZMRP pod względem merytorycznym i finansowym.
 5. Komisja Rewizyjna Związku za swoją działalność jest odpowiedzialna przed Krajowym Zebraniem Delegatów.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Związku, zebraniach Prezydium Zarządu ZMRP oraz zebraniach zespołów roboczych – z głosem doradczym.
 7. Komisja Rewizyjna Związku ma prawo występowania do Zarządu Związku z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i z żądaniem wyjaśnień, w tym także z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zebrania Delegatów.
§ 29
 1. Sąd Koleżeński Związku składa się co najmniej z trzech członków.
 2. Przewodniczącego Sąd wybiera ze swego grona.
 3. Sąd Koleżeński Związku za swoją działalność jest odpowiedzialny przed Krajowym Zebraniem Delegatów.
 4. Członek Sądu Koleżeńskiego Związku nie może być członkiem Prezydium Zarządu ZMRP.
 5. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego Związku należy:
  1. wydawanie orzeczeń w sprawach członków ZMRP, którym postawiono zarzut naruszenia postanowień Statutu bądź zasad etyki zawodowej,
  2. rozstrzyganie sporów i zatargów wynikłych między członkami Związku,
  3. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wniesionych przez Zarząd Związku,
  4. Komisję Rewizyjną Związku lub Komisje Rewizyjne Oddziałów w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach ZMRP i władzach oddziałów.
 6. Sąd Koleżeński Związku może:
  1. nakładać kary organizacyjne: upomnienia, nagany,
  2. wnioskować do Zarządu Związku o wykluczenie członka ze Związku.
 7. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Związku przysługuje odwołanie do Krajowego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.
§ 30

Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu ZMRP, Komisji Rewizyjnej Związku oraz Sądu Koleżeńskiego Związku określają regulaminy.

§ 31
 1. Wybory do władz ZMRP odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Do wyboru Przewodniczącego Związku niezbędne jest otrzymanie więcej niż połowy ważnych głosów.
 3. W przypadku nie rozstrzygnięcia wyboru Przewodniczącego Związku w pierwszej turze zarządza się drugą turę i dokonuje wyboru spośród dwóch kandydatów o największej liczbie głosów uzyskanych w pierwszej turze.
 4. W czasie trwania kadencji, gdy zaistnieje taka potrzeba, składy władz ZMRP mogą być uzupełnione przez dokooptowanie. Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarząd Związku, na wniosek Przewodniczącego.

Do spisu

Rozdział VI

Władze Oddziałów Regionalnych

§ 32
 1. Władzami Oddziału Regionalnego są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Oddziału trwa trzy lata.
§ 33
 1. Walne Zebranie Członków, w którym mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie z danego regionu, jest najwyższą władzą Oddziału.
 2. Walne Zebranie Członków ma charakter sprawozdawczo – wyborczy i odbywa się co trzy lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu Związku, Zarządu Oddziału lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału albo co najmniej połowy liczby członków Oddziału, w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków uchwala Zarząd Związku.
 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Oddziału zawiadamia członków nie później niż 14 dni przed ustalonym terminem Zebrania.
§ 34
 1. Walne Zebranie Członków jest władne podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę członków Oddziału obecnych na Zebraniu.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
§ 35

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 2. uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
 3. wybór Przewodniczącego Oddziału, członków Zarządu Oddziału oraz członków Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. wybór delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów ZMRP,
 5. formułowanie zaleceń na okres kadencji w odniesieniu do działalności statutowej oddziału,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.
§ 36
 1. Między Walnymi Zebraniami Członków działalnością oddziału regionalnego kieruje Zarząd Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona 1-go do 2-ch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.
 3. Zarząd Oddziału jest odpowiedzialny za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków, a w sprawach dotyczących całego Związku również przed Zarządem ZMRP.
§ 37

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

§ 38

Do obowiązków i kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. reprezentowanie interesów członków na swoim terenie,
 2. kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Związku i Walnego Zebrania Członków,
 3. współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
 4. powoływanie na okres kadencji zespołów roboczych,
 5. zarządzanie majątkiem własnym, a także majątkiem ZMRP w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Związku,
 6. przekazywanie Zarządowi Związku corocznych informacji z działalności merytorycznej i finansowej,
 7. organizowanie działalności gospodarczej, nadzór i kontrola nad tą działalnością,
 8. składanie sprawozdań z działalności oddziału na Walnym Zebraniu Członków,
 9. przyjmowanie i odwoływanie członków zwyczajnych i wspierających Związku,
 10. zbieranie składek członkowskich i przekazywanie na konto Zarządu Związku tej ich części, jaka wynika z odpowiedniej uchwały Zarządu ZMRP.
§ 39

Oddziały w swoim regionie reprezentują: przewodniczący i sekretarz. Zastępczo, w czasie nieobecności przewodniczącego, funkcje te sprawuje jeden z wiceprzewodniczących.

§ 40
 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, Przewodniczącego wybiera ze swego grona.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może być członkiem Zarządu Oddziału.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału oraz zebraniach zespołów roboczych z głosem doradczym.
 4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Zarządu Oddziału pod względem merytorycznym i finansowym.
 5. Komisja Rewizyjna Oddziału za swoja działalność jest odpowiedzialna przed Walnym Zebraniem Członków oddziału.
 6. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału oraz do Komisji Rewizyjnej Związku z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i z żądaniem wyjaśnień, w tym także z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§ 41

Szczegółowy zakres działania i tryb postępowania Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału określają regulaminy uchwalane przez Zarząd Związku.

§ 42
 1. Wybory do władz Oddziału odbywają się w drodze tajnego i bezpośredniego głosowania.
 2. W czasie trwania kadencji, gdy zaistnieje taka potrzeba, składy władz oddziału mogą być uzupełnione przez dokooptowanie. Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarząd Oddziału ,na wniosek Przewodniczącego.

Do spisu

Rozdział VII

Majątek ZMRP

§ 43
 1. Działalność ZMRP jest finansowana z jego majątku.
 2. Majątek Związku stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i mienie ruchome.
 3. Majątek Związku powstaje z:
  1. wpisowego oraz składek członkowskich,
  2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  3. dochodów z własnej działalności, w tym dochodów z działalności gospodarczej oraz dochdów z majątku Związku,
  4. ofiarności publicznej.
§ 44
 1. Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw, zlecaniu robót i składaniu oświadczeń woli, we wszystkich sprawach majątkowych Związku lub Oddziału regionalnego, wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisów przez dwóch członków, odpowiednio Zarządu ZMRP lub Zarządu Oddziału: przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) i skarbnika.
 2. W sprawach wymienionych w ust.1., gdy wysokość kwoty nie przekracza pięciokrotnej wartości rocznej składki członka zwyczajnego, wystarczy decyzja i podpis jednego członka, odpowiednio Zarządu ZMRP lub Zarządu Oddziału.

Do spisu

Rozdział VIII

Zmiany Statutu i rozwiązanie ZMRP

§ 45

Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Krajowe Zebranie Delegatów kwalifikowaną większością 2/3 ważnych głosów.

§ 46
 1. Uchwałę o rozwiązaniu ZMRP podejmuje Krajowe Zebranie Delegatów kwalifikowaną większością 2/3 ważnych głosów.
 2. Uchwała, o której mowa w ust.1. określa sposób likwidacji Związku oraz cele, na jakie ma być przeznaczony pozostały majątek.
§ 47

Sprawy zmiany Statutu i rozwiązania Związku muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Krajowego Zebrania Delegatów.

Koniec