Wyjazd na obiekty inżynierskie w ciągu A1

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej

Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej zaprasza serdecznie na wycieczką techniczną związaną z budową obiektów mostowych w ciągu autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy – Czerniewice (obiekty na węźle Grudziądz i most przez rzekę Wisłę pod Grudziądzem). Wycieczka planowana jest na dzień 1 lipca 2011r. Zapewniamy dojazd z Bydgoszczy autokarem.

Zbiórka uczestników wycieczki nastąpi na placyku za siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy (róg ul. Fordońskiej i Żabiej) o godz. 1145. Powrót planowany jest na godz. 1800.

Dla osób spoza Bydgoszczy korzystających z własnego środka lokomocji ustala się miejsce zbiórki przy zjeździe z drogi nr 55 Stolno – Grudziądz w kierunku budowy mostu przez rz. Wisłę.
Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie uczestnictwa w imprezie do dnia 29 czerwca 2011r. (z podaniem wyboru środka transportu). Zgłoszenia proszę przekazywać telefonicznie (tel. stac. 523 716 948 lub kom. 698 629 739) bądź drogą elektroniczną na adres: cszczesik@gddkia.gov.pl

Z poważaniem
Z-ca Przewodniczącego Oddziału
Czesław Szczesik

Drugie Kolegium Redakcyjne

INFORMACJA

z przebiegu drugiego Kolegium Redakcyjnego w sprawie monografii
„Mosty z biegiem rzek” – tom „Brda i Kanał Bydgoski”,
które odbyło się w dniu 27.01.2011r.
w siedzibie ZDMiKP Bydgoszcz

 1. W trakcie drugiego spotkania Kolegium Redakcyjnego w sprawie monografii mostów województwa kujawsko-pomorskiego „Mosty z biegiem rzek” tom „Brda i Kanał Bydgoski”, udział wzięli:
  • Delmaczyński Michał
  • Dudek Krzysztof
  • Łochowicz Henryk
  • Nowacki Janusz
  • Siuda Jan
 2. Na wniosek głównego autora monografii kol. Krzysztofa Dudka skład Kolegium uzupełniono
  o osobę Pana mgr Andrzeja Papucewicza, który pełni funkcję radcy prawnego w Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Jako osoba spoza ZMRP podjął się nieodpłatnego, przeczytania całego rękopisu, pod kątem poprawności językowej i historycznej, oraz wniesienia swoich uwag i sugestii w zakresie językowym i redakcyjnym do dnia 31 stycznia 2011r.
  Zatem na dzień 27.01.2011r. skład osób uczestniczących w Kolegium Redakcyjnym przedstawia się następująco:

  • Delmaczyński Michał
  • Dudek Krzysztof
  • Gotowski Marek
  • Łochowicz Henryk
  • Michalczuk Roman
  • Nowacki Janusz
  • Papucewicz Andrzej
  • Podhorecki Adam
  • Siuda Jan
  • Szczesik Czesław
 3. Wydawcą monografii jest Oddział Pomorsko-Kujawski ZMRP.
 4. Swoje uwagi do rękopisu kolejno wnosili:
  • kol. Jan Siuda – stwierdził, że mimo wnoszonych uwag należy trzymać się przyjętego układu monografii i już za wiele nie eksperymentować, należy również rozważyć czy strony tytułowe części monografii (cz.I,II,III) nie powinny mieć tła jednego z obiektów, które przedstawiają,
  • kol. Michał Delmaczyński – przedstawił swoje sugestie i uwagi m.in. dot. poprawnej pisowni nazwiska Maksymiliana Wolffa, kładki Krakowskiej, „system węgierskiego”, nazewnictwa BPBK, oraz zamieszczania w miarę możliwości dat lub przynajmniej okresów wykonania zdjęcia pod fotografiami, e-mail: biuro@socha-pi.pl,
  • kol. Czesław Szczesik – przekazał swoje uwagi meilowo w przeddzień Kolegium; kol. Dudek odczytał uwagi dotyczące obiektów 21, 22, 23, 24, 25, 26, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 59, 64, 79 i 85, które omówiono,
  • kol. Adam Podhorecki – przekazał wcześniej swoje sugestie i uwagi w zakresie zastosowania
   w tekście lub na końcu każdego opisu obiektu, przypisów lub odsyłaczy, tym samym poprawy informacji o materiałach źródłowych (bibliografia, ilustracje) z jakich korzystano przy opracowaniu poszczególnych obiektów; przekazał również kilka uwag językowo-składniowych,
  • kol. Andrzej Papucewicz – przedstawił sugestie opracowania na początku wkładki jednostronicowej strony z objaśnieniami, m.in. dot. przedstawionych logo – kogo przedstawiają, jednolitego podpisywania wszystkich ilustracji, oraz kilka uwag składniowych i językowych do tekstu; pozostałe uwagi zostaną przekazane po przeczytaniu całego rękopisu, na czas Kolegium rękopis oddano.
 5. Kol. Dudek przypomniał, że niezbędne jest nadanie numerów ISBN przez Bibliotekę Narodową. Jeden numer będzie dla całej serii, a pozostałe dla poszczególnych tomów dot. mostów i przepraw. Należy wystąpić pisemnie do Biblioteki Narodowej. Wykaz wg meila z dnia 2 grudnia 2010 r.:
  1. MOSTY Z BIEGIEM RZEK – nazwa serii (z tytułem serii to 7 numerów ISBN)
  1.1 WISŁA
  1.2 BRDA i KANAŁ BYDGOSKI
  1.3 WDA
  1.4 NOTEĆ i JEJ KANAŁY
  1.5 DRWĘCA
  1.6ZGŁOWIĄCZKAoraz inne rzeki i kanały

Wysyłkapierwszego wniosku musi być pocztą tradycyjną.
Proponuję niezależnie wysłać zeskanowany wniosek również pocztą elektroniczną
na adres: bnisbn@bn.org.pl; tel.: (22) 608-24-10 (Pani Dorota Cymer)
Pracownia – Krajowe Biuro ISBN
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

 • Stwierdzono, że obiekty, dla których na razie wyrażono zgodę na logo miasta, powinny być identyfikowane herbem Bydgoszczy. W tej sprawie należy ponownie wystąpić do Prezydenta Miasta.
 • Omówiono 3 projekty okładki przygotowane przez Dagmarę Dudek (kontakt: femme@gg.pl ), która w przedstawionym rękopisie, zajmowała się składem stron i częścią końcową książki, tj, (materiały źródłowe-bibliografia, źródła ilustracji, indeks osób, indeks firm i instytucji, spis treści). Ustalono, że do dalszej obróbki przechodzi wersja „czarna” i „biała”. Pierwsza strona okładki winna przedstawiać najstarsze mosty kolejowe, na ostatniej stronie nowy most przez Brdę w przedłużeniu Ogińskiego. Potrzebne jest również logo ZMRP w wersji elektronicznej o lepszej jakości. Kol. Delmaczyński zaoferował pomoc przy dalszej obróbce okładki.
 • Skarbnik ZMRP poinformował, że brak jest funduszy na finansowanie monografii. Do wsparcia przedsięwzięcia zaoferował się kol. Delmaczyński. Wystąpiono już do KUP OIIB o dofinansowanie.
 • Kol. Dudek poinformował, że naniesienie wszystkich poprawek potrwa przynajmniej ok. 3 miesięcy, od momentu dokończenia czytania rękopisu przez kol. Papucewicza (ok. 31.01.2011). Po wniesieniu uwag i korekt z drugiego Kolegium Redakcyjnego, skorygowany rękopis zostanie przesłany do członków Kolegium Redakcyjnego i wtedy będzie można ustalić termin następnego Kolegium. Trzecie Kolegium winno szczegółowo ustalić źródła finansowania, sponsorów i sposób ich przedstawienia w książce, sprawę zwiększenia nakładu z 500szt. (na tyle mamy zgodę Marszałka Całbeckiego) do 1000szt. oraz ponowienie wystąpienia o objęcie wydawnictwa patronatem, a najlepiej zorganizowanie spotkania z marszałkiem województwa.
 • Kol. Dudek stwierdził, że dopiero po przekazaniu „Brdy i Kanału Bydgoskiego” do druku, zaistnieją warunki do kontynuacji (wznowienia) prac nad mostami przez Wisłę.

Adresy meilowe członków składu Kolegium Redakcyjnego:

Projekt okładki, skład stron, wypisy:
Dudek Dagmara – femme@gg.pl

Informację przygotował: Krzysztof Dudek

Zebranie Oddziału

Koleżanki i koledzy
Członkowie Oddziału Pomorsko-Kujawskiego
Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza serdecznie na zebranie Oddziału w dniu 18.04.2009 r. Zebranie rozpocznie się wycieczką techniczną na budowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 10 na obejściu Wyrzyska (w tym między innymi nasuwanie konstrukcji z zastosowaniem tymczasowego pylonu). Po wycieczce przewidziany jest powrót na obiekty stadionu „Zawisza” w Bydgoszczy i dalszy ciąg programu zebrania. Prezentowane będą nowe materiały i technologie. W programie przewidziana jest niespodzianka na obiektach sportowych.
Zbiórka uczestników wycieczki nastąpi na parkingu przed Restauracją Olimpijską (Stadion „Zawisza”) o godz. 9:50.
W związku z obszernym programem zakończenie przewidziane jest w godzinach wieczornych. Osoby spoza Bydgoszczy zainteresowane noclegiem proszone są o pilne zgłoszenie.

Z poważaniem
Jan Siuda

Konkurs fotograficzny

Przedłuża się termin przesyłania prac na konkurs fotograficzny do końca lutego 2009 r.

Proszę zapoznać się z regulaminem i do dzieła.
Jan Siuda

(Regulamin konkursu dostępny jest na stronie ZMRP)

Program Sympozjum i uroczystości towarzyszących

Poniżej zamieszczone są do pobrania pliki zawierające program uroczystości nadania Mostowi Fordońskiemu imienia Rudolfa Modrzejewskiego oraz program Sympozjum „Mosty – Tradycja i Nowoczesność”. Pliki są w formacie JPG. Uwagi dla uczestników: Uroczysty obiad w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku ma charakter zamknięty (wyłącznie dla zaproszonych gości). Spotkanie w Sali Sesyjnej Ratusza oraz koncert w Filharmonii mają ograniczenia w liczbie miejsc.

Zmiana kosztu uczestnictwa w Sympozjum

Szanowni Koleżanki i
Koledzy ZMRP!

Organizatorzy Sympozjum „MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ” w
trakcie przygotowań uzyskali zapewnienie dofinansowania przez wspierające
Instytucje. W związku z powyższym informujemy ze koszt uczestnictwa zostanie
zmniejszony z kwoty 400,00 zł do 250,00 zł. Koszty noclegów pokrywają
dodatkowo zainteresowani Uczestnicy. Program imprezy pozostaje bez zmian. Osoby
które wcześniej dokonały wpłat otrzymają zwrot nadpłaty. Proszę o śledzenie
kolejnych komunikatów.

Pozdrawiam
Jan Siuda Oddział P-K
ZMRP

Sympozjum „Mosty – Tradycja i Nowoczesność”

Most Fordoński
Szanowni Koleżanki i Koledzy ZMRP!

Mam zaszczyt i obowiązek zawiadomić o organizowanym w Bydgoszczy Sympozjum „MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ”. Z programem i jego organizatorami można się zapoznać w załączonej „Karcie zgłoszenia” przygotowanej przez Katedrę Mechaniki Konstrukcji UTP w Bydgoszczy. To międzynarodowe sympozjum poprzedzone będzie w dniu 15. maja 2008r. uroczystością nadania mostowi przez rz. Wisłę w Fordonie imienia Rudolfa Modrzejewskiego. Po tej oficjalnej uroczystości uczestnicy Sympozjum spotkają się o godzinie 19:00 na koncercie mieszanki muzyki poważnej i rozrywkowej w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Po koncercie, w gmachu filharmonii nastąpi otwarcie wystawy osiągnięć Rudolfa Modrzejewskiego w budowie mostów. Ten uroczysty dzień zakończony zostanie rozmowami koleżeńskimi w trakcie kolacji w otoczeniu zdjęć obiektów Rudolfa Modrzejewskiego.

Bydgoszcz jest pierwszy raz organizatorem imprezy mostowej o tak obszernym programie z udziałem również gości zagranicznych. Będzie nam niezmiernie miło gościć wszystkich Mostowców, których bardzo serdecznie zapraszamy.

Koszt w wysokości 400 zł obejmuje również imprezę w filharmonii. Nie uwzględnia kosztów noclegu. W przypadku zainteresowania noclegiem prosimy o pilny kontakt do 2 kwietnia 2008 r.
Proszę o śledzenie kolejnych komunikatów.

Pozdrawiam
Jan Siuda Oddział P-K ZMRP 

 

Zebranie Oddziału

Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza serdecznie na zebranie oddziału w dniu 26. października 2007 r. Początek zebrania o godzinie 1300. Miejsce zbiórki – parking przy torze kolejowym przy ul. Zaświat w Bydgoszczy w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Artyleryjską.

Porządek zebrania:

 1. Zapoznanie się z budową – metodą nasuwania podłużnego przęsła – wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Artyleryjskiej, realizowanego przez Firmę Gotowski.
 2. Zapoznanie się z realizacją ścian oporowych i układu drogowego na trasie W-Z realizowanych przez Firmę Strabag.
 3. Nowe rozwiązania odwodnienia obiektów mostowych.
 4. Sprawy organizacyjne, możliwość uregulowania składek członkowskich.

Po spotkaniu w terenie druga część spotkania odbędzie się w restauracji Hotelu Maraton przy ul. Powstańców Warszawy (przewidziany posiłek). Koszt uczestnictwa 10,00 zł. – składka pobierana będzie w trakcie zebrania. Przewidywane zakończenie w godzinach wieczornych. Istnieje możliwość zakwaterowania w Hotelu.

Nowa strona internetowa

Od dnia 24. października 2007r. działa nasza pierwsza strona internetowa. Powstała w ekspresowym tempie i trwa wypełnianie jej treścią. Z góry przepraszamy, jeśli pojawią się w początkowym okresie jakieś problemy techniczne. To – z jednej strony – podręczny zbiór najważniejszych informacji dla członków naszego oddziału ZMRP, a z drugiej – wizytówka, tak niezbędna w erze komunikacji elektronicznej. Życzymy przyjemnego oglądania i czytania i zachęcamy do podzielenia się uwagami.